مشق برف

 

یک سوال:

حمایت چی نفر صعود کننده را چگونه حمایت میکند؟آیا صحیح است؟

 

*عکس :محسن عسگری

*برفچال حسندر؛اردیبهشت ماه 90

/ 0 نظر / 10 بازدید